YH-program

YH-program

Fullstack Javascript

LÄR KÄNNA VÅRA PROGRAM

Fullstack Javascript

Fullstack är en av marknadens mest eftertraktade roller just nu. En flexibel roll med starkt fokus på lösningen. Att vara fullstack innebär att du kan koda överallt och tillsammans med specialister inom alla utvecklingsområden. Du känner dig hemma i databaser, servermiljö, frontend och backend. Du har också kompetenser som gör dig lämpad att leda utvecklingen i teamet till exempel; användbarhet, arkitektur och projektplanering. Under programmets gång finns det möjlighet att nischa sig så att du kommer ut i arbetslivet med ett starkare fokus på antingen backend eller frontend.

Genom detta program på två år blir du riktigt duktig på webbutveckling med en spets inom Javascript. Detta program, till skillnad från många andra, lär ut Javascript som teknik för både backend- och frontendutveckling – fullstack. 

Detta program ger kunskaper och färdigheter både i webbutveckling med javascript och i kringliggande tekniska ramverk och arbetsmetoder såsom versionshantering, CI/CD och hostinglösningar.

YH-POÄNG: 430

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Malmö, Linköping, Göteborg, Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Luleå 

TERMINSTART: September 2023

KAPACITET: 35 studerande 

fullstack javascript

Programmet

På Chas Extended Academy genomför vi utbildningen i distribuerade team. Som studerande tillhör du en ”klass” med deltagare från flera städer i Sverige. Ni arbetar tillsammans i projekt och uppdrag under utbildningen, men klassen och medlemmarna i ditt projektteam befinner sig inte på samma geografiska plats.

Studiegruppen på ”din” ort träffas ändå på plats varje vecka. Men andra dagar under veckan deltar du online. Och i projekten och de större uppgifterna jobbar du distribuerat. Det distribuerade upplägget innebär att du får chansen att samarbeta med andra studerande på flera orter. Det ökar sannolikheten för kreativa idéer och nya perspektiv på problemlösning och ger dig förhoppningsvis nya kontakter på andra ställen i Sverige.

  VAD BEHÖVER JAG?
  Alla våra program kräver att du har en egen laptop som är max 8 år gammal, har 8 GB RAM och helst SSD.

  BEHÖRIGHET

  Du är behörig om du uppfyller följande krav:

  • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
  • Du har grundläggande behörighet från gymnasium eller motsvarande eller motsvarande.
  • Särskilda krav:
   • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
   • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
   • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.


  SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
  Ingen fara, då kan du söka genom Reell kompetens eller ta ett av
  våra behörighetsprov. Om du uppnått den uppsatta gränsen för
  provet kommer testet även att validera dina förkunskaper inom programmering 1.

  ANTAGNINGSTEST

  När du söker till en utbildning kommer vi att kalla dig
  till antagningstestet. Antagningen till våra program baseras på resultatet i antagningstestet, då poängen du får är de du ansöker med. Antagningstesten kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera test.

 Antagningsstestet för Fullstack Javascript innehåller framförallt flervalsfrågor om HTML och CSS. Testet kan också innehålla frågor om logik och enklare JavaScript. Tips på förberedelser hittar du lite längre ner!

  DATUM: 17 - 31 maj 
  TID: 120 Minuter
  SPRÅK: Engelska

  TESTA DINA KUNSKAPER

  <div>Exempelfråga</div>

  Which of the following selects all elements with the class footer that are inside of divs?

  Klicka på ett svar för att se om du svarat rätt.

  Fel svar, försök igen!

  Fel svar, försök igen!

  Fel svar, försök igen!

  Rätt svar, bra jobbat!

  Fel svar, försök igen!

  Kursplan

  IT Tech and Operations

  De studerande får lära sig grunderna inom IT och systemutveckling, de vanligaste teknikerna och yrkesroller i de större teknikstackarna med extra fördjupning inom JavaScript. Kursen går också igenom hur branschen ser ut och sätter sig in i de termer och den arbetsmetodik som används inom IT-branschen. De studerande blir även introducerade till den kommande yrkesrollen och deras vanligaste funktioner inom IT.

  Kunskaper:
  – om yrkesrollen fullstackutvecklares funktion inom webbutvecklingsprojekt och i linjeorganisationer
  – om de vanligaste rollerna inom IT-branschen och vart roller i olika fall opererar i teknikstackarna
  – om de mest använda teknikstackarna inom webbutveckling
  – om hur ett modernt IT-system är uppbyggt inom de större teknikstackarna och större skillnader av användningsområden för olika teknikval
  – om vanliga metoder inom systemutveckling såsom agil futveckling med Scrum samt kravspecificering samt dess koppling till webbutvecklarrollen
  – om CD/CI samt dess anknytning till modern agil systemutveckling och fullstackutvecklarens roll i det avseendet.
  – om hur JavaScript används inom agil systemutveckling och webbutveckling

  Omfattning: 10 Yh-poäng / 2 veckor

  Webbutveckling & Webbteknik

  Denna kurs ger den studerande kunskaper om webbteknik och webbutveckling. Den studerande lär sig även i praktiken att koda HTML, CSS och enklare JavaScript.

  Kunskaper:

  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • XML
  • HTTP-protokollet
  • Responsiv design och mobilanpassning
  • Frontend och Backend
  • Webbens tekniska uppbyggnad
  • Prestanda på webbplatser

  Färdigheter:

  • Utveckla webbplatser med HTML & CSS inklusive enklare responsiv design
  • Utveckla webbgränssnitt utifrån en given designskiss
  • Utveckla funktionalitet på webbplatser med egen, enklare Javascript och genom att implementera färdiga Javascript-lösningar
  • Utvärdera prestandan på en webbplats och förstå de åtgärder som behöver genomföras för att öka prestandan
  • Jobba med grundläggande versionshantering av kod genom exempelvis Git

  Kompetenser:

  • Utveckla webbplatser med HTML, CSS och Javascript

  Omfattning: 50 yrkeshögskolepoäng / 10 veckor

  Frontendutveckling och UX

  Denna kurs fördjupar den studerandes förståelse för och förmåga att utveckla frontend/gränssnitt för webbplatser och -applikationer. Kursen fördjupar förståelsen för Javascript i frontend och även förståelsen för tekniska aspekter av kringliggande områden såsom SEO, konverteringsoptimering/marknadsföring och användbarhet/tillgänglighet.

  Kunskaper:

  • Avancerad Javascript i frontend utan ramverk/bibliotek (VanillaJS)
  • State management/Redux
  • Teknisk SEO-anpassning av webbplatser
  • Metadata för sociala medier och andra externa tjänster
  • Spårningskoder och händelsespårning på webbplatser
  • Användbarhet och användarvänlighet (UX)
  • Tillgänglighet på webbplatser och i annan digital kommunikation

  Färdigheter:

  • Ta fram mockups och wireframes för webbgränssnitt
  • Bygga frontend för webbapplikationer med Javascript utan ramverk/bibliotek (VanillaJS)
  • Utveckla webbapplikationer med state management genom Redux
  • Implementera spårningskoder, händelsespårning och metadata för externa tjänster
  • Genomföra teknisk anpassning av webbplatser för att öka SEO
  • Granska en webbplats utifrån webbriktlinjerna och WCAG

  Omfattning: 50 yrkeshögskolepoäng / 10 veckor

  Backendutveckling och API:er

  Denna kurs fördjupar den studerandes förståelse för och förmåga att utveckla backend för webbplatser och -applikationer. Kursen fördjupar förståelsen för Javascript i backend och även förståelsen för hur datalagring/databaser fungerar och implementeras samt hur data kan exponeras för frontend genom API:er.

  Kunskaper:

  • Javascript i backend
  • Node.js
  • Express.js
  • Databaser – NoSQL- och SQL-baserade
  • API, REST och GraphQL

  Färdigheter:

  • Utveckla backend för webbtjänster genom JavaScript
  • Ta fram arkitektur för datalagring/databaser och implementera dessa (både NoSQL- och SQL-baserade)
  • Konstruera ett API

  Omfattning: 60 yrkeshögskolepoäng / 12 veckor

  TypeScript

  Genom denna kurs blir den studerande insatt i och van vid TypeScript-kod som under de senaste åren blivit ett populärt alternativ till att skriva ren Javascript. TypeScript ger den frivilliga funktionen att skriva statisk typning och bättre IntelliSense och autocomplete genom deklarationsfiler. TypeScript transkompilerar kod till Javascript med kompilatorn TSC för att skapa bättre och mer effektiv Javascriptkod.

  Kunskaper:

  • TypeScript

  Färdigheter:

  • Bygga enklare webbtjänster med TypeScript

  Omfattning: 20 yrkeshögskolepoäng / 4 veckor

  React

  Denna kurs ger den studerande förståelse för och färdigheter i att utveckla applikationer med Javascriptramverket React.

  Kunskaper:

  • Ramverket React

  Färdigheter:

  • Utveckla webbtjänster med React som ramverk i Javascript

  Omfattning: 30 yrkeshögskolepoäng / 6 veckor

  Vue.js

  Denna kurs ger den studerande förståelse för och färdigheter i att utveckla applikationer med Javascriptramverket Vue.js.

  Kunskaper:

  • Ramverket Vue.js

  Färdigheter:

  • Utveckla webbtjänster med Vue.js som ramverk i Javascript

  Omfattning: 30 yrkeshögskolepoäng / 6 veckor

  Projektmetodik och agila metoder

  Denna kurs ger den studerande insikter i projektmetodik med betoning på agila metoder som är mest vanligt förekommande i branschen. Genom kursen tränar den studerande även på de aktiviteter och ansvar som finns inom ett agilt projekt och får förmågan att delta i projekt som drivs med agila metoder.

  Kunskaper:

  • Projektledning och -styrning
  • Agila metoder med betoning på Kanban, Scrum och XP
  • Gruppdynamik

  Färdigheter:

  • Delta i ett projekt som använder agila metoder för styrning av projektet

  Omfattning: 25 yrkeshögskolepoäng / 5 veckor

  Hosting, CI/CG och arbetsmetodik

  En viktig del i arbetet för en fullstackutvecklare är att välja och använda olika typer av lösningar för implementation, sjösättning och hosting. Denna kurs ger den studerande en överblick över de vanligaste teknikerna som används idag och tränar upp förmågan att sätta sig in i dokumentationen för ett verktyg eller en plattform för att kunna använda den som en del av stacken i ett utvecklingsprojekt.

  Kunskaper:

  • Hostinglösningar såsom AWS, Azure och Google Cloud
  • Serverless Framework
  • CI/CD pipeline
  • Jira
  • Docker
  • Avancerad användning av versionshantering med Git

  Färdigheter:

  • Implementera och sjösätta webbtjänster skapade med Javascript i backend och frontend på olika typer av hostinglösningar och med olika verktyg såsom Jira och Docker
  • Använda avancerad funktionalitet i versionshantering med Git
  • Använda en CI/CD pipeline

  Kompetenser:

  • Sätta sig in i dokumentation för en specifik stack i ett projekt för att sedan kunna implementera och sjösätta ny funktionalitet i det projektet

  Omfattning: 25 yrkeshögskolepoäng / 5 veckor

  LIA

  LIA-perioden ska ge den studerande yrkesförberedande färdigheter genom att praktisera sina kunskaper och färdigheter i arbete. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper från utbildningen i branschanknutna projekt. Vid avslutad kurs ska den studerande ha praktiserat kunskaper och färdigheter som erhållits genom utbildningens kurser och genom det utveckla flera av de kompetenser som utbildningen har som mål. Den studerande skall efter avslutad kurs kunna verka i sin yrkesroll som Javascript - utvecklare.

  Kursen ska inkludera utveckling med hjälp av HTML, CSS, JavaScript, databaser, API:er, integration mot externa tjänster, testning, samt övergripande förståelse för interaktionsdesign, DevOps och säkerhet. Den studerande
  kommer också ha praktiserat projektmetodik i arbetslivet, samt versionshantering i team.

  Huvudsakligt innehåll:
  – Yrkesrollens förutsättningar och krav
  – Utvärdera sin egen insats i ett projekt
  – Granska och utvärdera projektmetodiken inom en verksamhet
  – Leverera och lansera ett skarpt webb-projekt

  Omfattning: 100 Yh-poäng/ 20 veckor

  Examensarbete

  I slutet av utbildningen gör den studerande ett examensarbete som tränar den studerande i och påvisar den studerandes förmåga att både ta ansvar för ett helt projekt inom fullstackutveckling med JavaScript och på att använda den kunskap och de färdigheter som inhämtats under utbildningen. Den studerande lär sig även mer om informationsinhämtning och kan genom det fördjupa sig inom nya tekniker och områden för att nå projektets uppsatta mål. Delar av examensarbetet genomförs på engelska.

  Kunskaper:
  – Källkritik
  – Informationsinhämtning/-sökning
  – Kommunicera och presentera problemställningar och resultat yrkesmässigt på svenska såväl som engelska

  Färdigheter:
  – Söka och hämta in ny information och dokumentation med ett källkritiskt förhållningssätt

  Kompetenser:
  – Ta ansvar för ett fullständigt projekt inom fullstack. 
  – Utveckla robusta webbtjänster med JavaScript i backend och frontend. 

  Omfattning: 25 Yh-poäng / 5 veckor

  Flera studieorter

  Fullstack Javascript finns på flera studieorter runt om i hela landet. I dessa städer är utbildningen tillgänglig på:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Linköping
  • Umeå
  • Luleå
  • Skellefteå
  • Sundsvall

  Studera hos oss

  Ansökan är stängd för start HT23

  Ansökan för start HT23 är stängd, vi öppnar ansökan för HT24 februari 2024. 

  Förberedelser

  1. Börja här

  codecademy.com/catalog
  Ett bra ställe att lära sig sin första HTML och CSS. Det är gratis dessutom! 

  freecodecamp.org
  En grundläggande introduktion som ger dig bra förutsättningar att börja på vår utbildning.

  2. Fördjupa

  webbriktlinjer.se
  Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

  egghead.io
  Egghead är en videolärplattform för att lära sig om olika tekniker, programm-eringsspråk m.m. Vi rekommenderar att börja kolla grunderna i HTML & CSS samt JavaScript, det kommer ge dig goda förutsättningar i samband med utbildningens början.

  3. LÅT DIG INSPIRERAS

  alistapart.com
  Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

  smashingmagazine.com
  Webbmagasin om webbdesign, utveckling, typografi, användbarhet m.m. Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

  resilientwebdesign.com
  Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

  Är det här programmet rätt för dig?

  Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst!

  Footer background
  Vill du jobba inom världens bästa bransch?

  Hem

  YH-Program

  Om oss

  Så ansöker du

  Kontakt

  Aktuellt

  Integritetspolicy

  Jobba hos oss

  Kontakta oss:

  Mail

  info@chasacademy.se

  Adress

  Arenavägen 61

  121 77 Johanneshov

  FÖLJ OSS

  Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

  UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155