YH-utbildningar

YH-utbildningar

En framtid som JavaScript utvecklare

Genom att utbilda dig i JavaScript, det mest använda programmeringsspråket, förbereder du dig för en mångsidig karriär inom IT och webbutveckling.

Lär känna våra utbildningar

JavaScript utbildning på Chas Academy

Fullstackutvecklare inom JavaScript är en eftertraktad och flexibel roll på marknaden, där du får möjlighet att arbeta med både frontend- och backendutveckling. Som fullstackutvecklare med fokus på JavaScript har du många karriärmöjligheter, där du  kan arbeta inom allt från finans till sjuk- och hälsovård. Arbetsuppgifter kan vara att utveckla webbapplikationer, mobilappar, eller arbeta med molntjänster. En kompetens inom JavaScript kan också leda till roller som projektledare, produktchef eller teknisk konsult. Eftersom JavaScript är så utbrett, kan du jobba i nästan vilken bransch som helst, ofta med goda chanser till karriärutveckling och specialisering inom nya teknologier.

YH-POÄNG: 430

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping, Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Luleå

TERMINSTART: September 2024

KAPACITET: 35 + 35 studerande

fullstack javascript

I denna tvååriga utbildning fokuserar du på att bli skicklig inom webbutveckling med en särskild inriktning på Javascript, men också Typescript, vilket används för både frontend- och backendutveckling. Programmet ger dig även djupgående kunskaper i tekniska ramverk såsom React.js, Vue.js, backendutveckling i Node.js för att skapa APIer, och arbeta mot olika databaser. Du får även lära dig arbetsmetoder som versionshantering med Git, CI/CD och hostinglösningar samt projekt som tillämpas med det agila. Du får även en förståelse och lär dig jobba med UX (user experience), prototyper och tillgänglighet. Det finns möjligheter att specialisera dig för att stärka dina färdigheter antingen inom frontend eller backend.

Vår utbildning Fullstack JavaScript finns även som en extended-utbildning och kan därför läsas på flera orter över hela Sverige. I extended ingår orterna Malmö, Göteborg, Linköping, Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Luleå.

BEHÖRIGHET

Du är behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
 • Du har grundläggande behörighet från gymnasiet eller motsvarande.
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.

SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
Om du kommer direkt från arbetslivet och har reelkompetens så kan den räknas som behörighet för våra utbildningar - och det finns även fler vägar att ta för att nå din drömkarriär som JavaScript utvecklare. Vi har samlat all info på vår sida om Antagning och Behörighet!

ANTAGNINGSPROV

Antagningsprovet utgör den största delen av urvalet i ansökningsprocessen och antagningen till våra program baseras på resultatet av antagningsprovet. Antagningsproven kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera prov.

Du får kallelse till de prov du behöver genomföra efter att du skickat in din ansökan. Om du sökt JavaScript i Stockholm kommer du få genomföra ett prov på plats i våra lokaler i Globen. Söker du till JavaScript Extedned (annan ort) kommer du att få genomföra en inlämning som ska presenteras och lämnas in. Mer information och detaljer kommer att finnas i kallelsen.

Provet i stockholm ät ett flervalsprov som består av frågor om allmän webbutveckling, Programmering i JavaScript och logik. 

TESTA DINA KUNSKAPER

<div>Exempelfråga</div>

Hur skapar du en enkel JavaScript-funktion som visar en popup-alert?

Klicka på ett svar för att se om du svarat rätt.

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Rätt svar, bra jobbat!

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Kursplan

IT Tech and Operations

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper inom IT och systemutveckling, med fokus på de mest använda teknikerna och yrkesrollerna inom större teknikstackar, inklusive en specialisering i JavaScript. Kurser ger insikter i IT-branschens struktur, dess terminologi och arbetsmetodik, samt om fullstackutvecklares funktioner i webbutvecklingsprojekt och inom olika organisationer. Du får en bra bild av vad du kommer jobba med efter utbildningen under kursens gång. 

Kursen omfattar de mest använda teknikstackarna inom webbutveckling, strukturering av moderna IT-system, och skillnaderna mellan olika teknikval. Viktiga metoder inom webbutveckling, som agil utveckling med Scrum och kravspecifikation, samt deras relevans för webbutvecklarrollen, behandlas också. 

Omfattning: 10 Yh-poäng / 2 veckor

Webbutveckling & Webbteknik

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för webbteknik och webbutveckling, med praktisk inlärning i HTML, CSS och enklare JavaScript. Du kommer  lära dig  HTML och CSS, grundläggande JavaScript och XML, samt förståelsen för HTTP-protokollet och responsiv design. Du kommer också att få kunskap inom frontend- och backendutveckling, samt faktorer som påverkar webbplatsens prestanda.

Praktiska färdigheter som kursen fokuserar på innefattar att utveckla webbplatser med HTML och CSS, skapa webbgränssnitt från designskisser och implementera JavaScript för funktionalitet. Dessutom lär du dig att utvärdera och förbättra webbplatsens prestanda och arbeta med versionshantering, exempelvis Git. Kursen är utformad för att förbereda dig med de nödvändiga färdigheterna för att utveckla effektiva och funktionsdugliga webbplatser.

Omfattning: 50 yrkeshögskolepoäng / 10 veckor

Avancerad frontendutveckling och typescript

Denna kurs fokuserar på att fördjupa dina kunskaper i frontendutveckling för webbplatser och applikationer, med särskild vikt på avancerad JavaScript (VanillaJS) utan ramverk eller bibliotek. Den täcker även viktiga områden som SEO, konverteringsoptimering, användbarhet och tillgänglighet.

Under kursens gång kommer du att lära dig om state management med Redux, teknisk SEO-anpassning, skapande av metadata för sociala medier, samt använda spårningskoder och händelsespårning. Du får även praktiska färdigheter i att skapa mockups och wireframes, bygga frontend med VanillaJS, utveckla webbapplikationer med Redux, och genomföra SEO-optimeringar. Kursen fokuserar också på att förstå och tillämpa webbriktlinjer och WCAG-standarden, vilket är avgörande för att skapa tillgängliga och användarvänliga webblösningar.

Omfattning: 40 YH-poäng / 8 veckor

Projektmetodik och agila metoder

Denna kurs syftar till att ge dig en fördjupad förståelse för projektmetodik, med fokus på de agila metoder som är vanliga inom branschen såsom Kanban, Scrum och XP. Kursen ger en inblick i projektledning och -styrning och behandlar viktiga aspekter av gruppdynamik inom agila projekt.

Du får praktisk erfarenhet genom att delta i projekt som använder dessa agila metoder, vilket inte bara hjälper dig att förstå de teoretiska koncepten utan också ger dig möjlighet att träna på aktiviteter och ansvar som krävs i ett agilt projekt. Målet är att utrusta dig med kunskaper och färdigheter för att effektivt delta och bidra till framgången av agila projekt i din framtida yrkesroll.

  Omfattning: 25 yrkeshögskolepoäng / 5 veckor

  UX, användbarhet och tillgänglighet

  Denna kurs ger en introduktion till användbarhet och tillgänglighet inom frontendutveckling, samtidigt som den belyser vikten av samarbete med yrkesroller som UX-designers. Kursen fokuserar på tillgänglighet på webbplatser och i digital kommunikation, inklusive förståelse för aktuella regelverk som webbdirektivet och WCAG.

  Du får lära dig att självständigt skapa mockups och wireframes för webbgränssnitt, samt utveckla och granska webbtjänster och webbplatser enligt dessa regelverk. Du tränas också i att kritiskt utvärdera och föreslå förbättringar i sina arbeten. Kursen förbereder dig för att effektivt bidra till att skapa tillgängliga och användarvänliga digitala lösningar.

  Omfattning: 15 YH-poäng/3 veckor

  React

  Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter för att utveckla applikationer med JavaScript-ramverket React. Du kommer att lära dig grunderna i React, inklusive hur man använder JSX, skapar komponenter och hanterar egenskaper (props). Kursen täcker också viktiga koncept som rendering, hantering av applikationstillstånd (state) med Redux och hur Reacts Virtual DOM fungerar.

  Praktiskt kommer du att få erfarenhet av att använda Hooks och Context för state-hantering, samt utveckla webbapplikationer med React. Du lär dig också att använda React-bibliotek för att skapa heltäckande appar och att bygga återanvändbara UI-komponenter.

  Kursen förbereder dig för att både underhålla befintliga React-applikationer och bygga nya från grunden, vilket ger en stark grund för att arbeta med modern webbutveckling.

  Omfattning: 40 yh-poäng/8 veckor

  Backendutveckling och API:er

  Denna kurs ger en fördjupning i att utveckla backend för webbplatser och applikationer, med speciellt fokus på att använda JavaScript i backend-miljöer. Du kommer att få en djupare förståelse för JavaScript-baserade teknologier såsom Node.js och Express.js. Kursen täcker också grunderna i databashantering och hur man använder och implementerar olika typer av databaser, både NoSQL och SQL.

  En viktig del av kursen är att lära sig om API:er, inklusive REST och GraphQL, och hur dessa kan användas för att exponera data till frontend. Du kommer att få praktiska färdigheter i att utveckla backend för webbtjänster med JavaScript, skapa och implementera databasarkitektur samt konstruera effektiva API:er. Genom denna kurs utrustas du med både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att bli kompetenta backend-utvecklare.

   Omfattning: 60 yrkeshögskolepoäng / 12 veckor

   Hosting, CI/CD och arbetsmetodik

   Denna kurs ger en överblick över vanliga tekniker för implementation, sjösättning och hosting. Kursen introducerar till hostinglösningar som AWS, Azure och Google Cloud, samt verktyg som Serverless Framework, CI/CD pipeline, Jira och Docker. Fokus ligger även på avancerad användning av Git för versionshantering.

   Praktiskt kommer kursen att täcka hur man implementerar och sjösätter webbtjänster med JavaScript på olika hostingplattformar och hur man använder verktyg som Jira och Docker. Du lär dig också att hantera en CI/CD pipeline.

   En central del av kursen är att snabbt kunna sätta sig in i och använda dokumentation för olika tekniker, vilket är en viktig kompetens för att effektivt implementera och sjösätta projekt. Kursen ger därmed dig de nödvändiga färdigheterna för att hantera de tekniska aspekterna av fullstackutveckling.

   Omfattning: 25 yh-poäng/5 veckor

   Vue.js

   Denna kurs är inriktad på att ge en grundlig förståelse och praktiska färdigheter i att utveckla applikationer med JavaScript-ramverket Vue.js. Kursen täcker fundamentala koncept inom Vue.js, inklusive reactivity-grunder, computed properties, och event handling. Du kommer även att lära dig om Vue.js specifika template syntax och hantering av props.

   En viktig del av kursen fokuserar på att förstå och använda lifecycle hooks, speciellt 'mounted', som är centrala för Vue.js-applikationers dynamik och funktionalitet. Du kommer att få praktiska färdigheter i att utveckla webbtjänster med Vue.js, vilket ger dem förmågan att skapa responsiva och effektiva webbapplikationer. Genom denna kurs blir studenterna välutrustade för att använda Vue.js effektivt i sina framtida projekt inom webbutveckling.

   Omfattning: 30 yh-poäng/6 veckor

   Lärande i Arbete (LIA)

   LIA (praktik) i denna kurs är utformad för att ge praktisk erfarenhet och förbereda dig för din nya yrkesroll som JavaScript-utvecklare. Målet är att du ska applicera och fördjupa de kunskaper du fått under utbildningen i projekt som är direkt kopplade till branschen. Vid kursens slut förväntas du ha utvecklat viktiga kompetenser genom praktisk erfarenhet. 

   Kursen omfattar arbete med HTML, CSS, JavaScript, databaser, API:er och integration mot externa tjänster. Den täcker även testning, interaktionsdesign, DevOps och säkerhetsaspekter. Viktigt är också att du får praktisk erfarenhet av projektmetodik i arbetslivet samt versionshantering i team.

   Kärnan i kursinnehållet innefattar att förstå yrkesrollens krav, utvärdera den egna insatsen i projekt, granska och bedöma projektmetodik inom en organisation, samt att leverera och lansera faktiska webbprojekt. Genom denna praktiska erfarenhet blir du väl förberedda för att effektivt agera i sin yrkesroll efter utbildningen.

   Omfattning: 100 yh-poäng/20 veckor

   Examensarbete

   I examensarbetet i slutet av utbildningen kommer du få visa upp din förmåga att hantera ett fullständigt fullstackutvecklingsprojekt med JavaScript. Du kommer få tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har fått med dig under hela utbildningen, och fokuserar på informationsinhämtning för att utforska nya tekniker och nå projektets mål. 

   Under examensarbetet kommer du att utveckla färdigheter i källkritik och informationsinhämtning samt förmågan att professionellt kommunicera och presentera på både svenska och engelska. Examensarbetet innefattar också att visa kompetens i att ansvara för och utveckla robusta webbtjänster, täckande både backend och frontend med JavaScript. Examensarbetet är den sista kursen under utbildningen och den ska ge dig den sista förberedelsen inför din nya karriär som fullstackutvecklare. 

   Omfattning: 20 yh-poäng/4 veckor

   Studera hos oss

   Ansökan för start HT24 är öppen!

   Ansökan för start september 2024 är öppen fram till 6 maj! Så tveka inte, skicka in din ansökan redan idag. 

   Förberedelser

   1. Börja här

   codecademy.com/catalog
   Ett bra ställe att lära sig sin första HTML och CSS. Det är gratis dessutom! 

   freecodecamp.org
   En grundläggande introduktion som ger dig bra förutsättningar att börja på vår utbildning.

   2. Fördjupa

   webbriktlinjer.se
   Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

   egghead.io
   Egghead är en videolärplattform för att lära sig om olika tekniker, programm-eringsspråk m.m. Vi rekommenderar att börja kolla grunderna i HTML & CSS samt JavaScript, det kommer ge dig goda förutsättningar i samband med utbildningens början.

   3. LÅT DIG INSPIRERAS

   alistapart.com
   Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

   smashingmagazine.com
   Webbmagasin om webbdesign, utveckling, typografi, användbarhet m.m. Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

   resilientwebdesign.com
   Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

   Är JavaScript utbildningen rätt för dig?

   Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst! Eller har du redan bestämt dig för en ny karriär som JavaScript utvecklare? Då ska du göra din ansökan!

   Vanliga frågor om JavaScript

   Vad gör en JavaScript utvecklare?

   Som JavaScript-utvecklare är du i händelsernas centrum i den digitala världen, där du använder JavaScript för att skapa levande och interaktiva webbupplevelser. Ditt arbete sträcker sig från att utveckla användarvänliga webbgränssnitt till att bygga server-side funktioner med Node.js. Du är en nyckelspelare i att göra webbapplikationer både funktionella och engagerande, och ditt arbete är avgörande för att forma hur användare interagerar med den digitala världen.

   Vad är JavaScript?

   JavaScript är ett programmeringsspråk som är centralt för webbutveckling. Det används för att skapa interaktiva och dynamiska webbsidor, vilket möjliggör allt från enkla animationer till komplexa webbapplikationer. JavaScript körs i webbläsaren och är därmed avgörande för att skapa en engagerande användarupplevelse. Det är ett av de mest populära språken och är känd för sin flexibilitet och mångsidighet i både frontend- och backend-utveckling.

   Vad är skillnaden mellan Java och JavaScript?

   Java och JavaScript är två olika programmeringsspråk där man kan säga att Java är mer strukturerat och används oftast för större system, medan JavaScript är mer flexibelt för webbrelaterade funktioner.

   Footer background
   Vill du jobba inom världens bästa bransch?

   Hem

   YH-Program

   Om oss

   Så ansöker du

   Kontakt

   Aktuellt

   Integritetspolicy

   Jobba hos oss

   Kontakta oss:

   Mail

   info@chasacademy.se

   Adress

   Arenavägen 61

   121 77 Johanneshov

   FÖLJ OSS

   Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

   UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155