YH-program

YH-program

Fullstack Javascript

LÄR KÄNNA VÅRA PROGRAM

Fullstack Javascript

Fullstack är en av marknadens mest eftertraktade roller just nu. En flexibel roll med starkt fokus på lösningen. Att vara fullstack innebär att du kan koda överallt och tillsammans med specialister inom alla utvecklingsområden. Du känner dig hemma i databaser, servermiljö, frontend och backend. Du har också kompetenser som gör dig lämpad att leda utvecklingen i teamet till exempel; användbarhet, arkitektur och projektplanering. Under programmets gång finns det möjlighet att nischa sig så att du kommer ut i arbetslivet med ett starkare fokus på antingen backend eller frontend.

Genom detta program på två år blir du riktigt duktig på webbutveckling med en spets inom Javascript. Detta program, till skillnad från många andra, lär ut Javascript som teknik för både backend- och frontendutveckling – fullstack. 

Detta program ger kunskaper och färdigheter både i webbutveckling med javascript och i kringliggande tekniska ramverk och arbetsmetoder såsom versionshantering, CI/CD och hostinglösningar.

YH-POÄNG: 430

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm

TERMINSTART: September 2023

KAPACITET: 35 studerande

fullstack javascript

Programmet

Under studierna på Fullstack Javascript läser du kurserna parallellt. Kurserna vävs samman i projektarbeten både i grupp och individuellt, vilket förbereder dig väl inför en karriär i branschen.

 • Undervisning 4 dagar i veckan, varav 1-2 obligatoriska tillfällen på plats i skolan och resterande online därifrån du studerar som bäst.
 • Du har självklart alltid möjlighet att studera i lokalerna.
 • All distansundervisning streamas och spelas in.
 • Många jobbar vid sidan av sina studier för att få livet att gå ihop. Vår rekommendation är att inte jobba mer än 50% då programmen kräver heltidsstudier.

VAD BEHÖVER JAG?
Alla våra program kräver att du har en egen laptop som är max 8 år gammal, har 8 GB RAM och helst SSD.

BEHÖRIGHET

Du är behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
 • Du har grundläggande behörighet från gymnasium eller motsvarande eller motsvarande.
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.


SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
Ingen fara, då kan du söka genom Reell kompetens eller ta ett av
våra behörighetsprov. Om du uppnått den uppsatta gränsen för
provet kommer testet även att validera dina förkunskaper inom programmering 1.

ANTAGNINGSTEST

När du söker till en utbildning och är behörig, kommer vi att kalla dig
till antagningstest. Antagningen till våra program baseras på resultatet i antagningstestet, då poängen du får är de du ansöker med. Antagningstesten kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera test.

 Antagningstestet för Fullstack Javascript innehåller framförallt flervalsfrågor om HTML och CSS. Testet kan också innehålla frågor om logik och enklare JavaScript. Tips på förberedelser hittar du lite längre ner!

DATUM: 17-31 maj 
TID: 120 Minuter
SPRÅK: Engelska
ORT: Stockholm

TESTA DINA KUNSKAPER

<div>Exempelfråga</div>

Which of the following selects all elements with the class footer that are inside of divs?

Klicka på ett svar för att se om du svarat rätt.

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Rätt svar, bra jobbat!

Fel svar, försök igen!

Kursplan

IT Tech and Operations

De studerande får lära sig grunderna inom IT och systemutveckling, de vanligaste teknikerna och yrkesroller i de större teknikstackarna med extra fördjupning inom C# och .NET-plattformens tillämpning och funktion inom IT-system och utvecklingsprojekt. Kursen går också igenom hur branschen ser ut och sätter sig in i de termer och den arbetsmetodik som används inom IT-branschen. De studerande blir även introducerade till den kommande yrkesrollen och deras vanligaste funktioner inom IT.

Kunskaper:
– om yrkesrollen fullstackutvecklares funktion inom webbutvecklingsprojekt och i linjeorganisationer
– om de vanligaste rollerna inom IT-branschen och vart roller i olika fall opererar i teknikstackarna
– om de mest använda teknikstackarna inom webbutveckling
– om hur ett modernt IT-system är uppbyggt inom de större teknikstackarna och större skillnader av användningsområden för olika teknikval
– om vanliga metoder inom systemutveckling såsom agil futveckling med Scrum samt kravspecificering samt dess koppling till webbutvecklarrollen
– om CD/CI samt dess anknytning till modern agil systemutveckling och fullstackutvecklarens roll i det avseendet.
– om hur Javascript används inom agil systemutveckling och webbutveckling

Omfattning: 10 Yh-poäng / 2 veckor

Webbutveckling & Webbteknik

Denna kurs ger den studerande kunskaper om webbteknik och webbutveckling. Den studerande lär sig även i praktiken att koda HTML, CSS och enklare JavaScript.

Kunskaper:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • XML
 • HTTP-protokollet
 • Responsiv design och mobilanpassning
 • Frontend och Backend
 • Webbens tekniska uppbyggnad
 • Prestanda på webbplatser

Färdigheter:

 • Utveckla webbplatser med HTML & CSS inklusive enklare responsiv design
 • Utveckla webbgränssnitt utifrån en given designskiss
 • Utveckla funktionalitet på webbplatser med egen, enklare Javascript och genom att implementera färdiga Javascript-lösningar
 • Utvärdera prestandan på en webbplats och förstå de åtgärder som behöver genomföras för att öka prestandan
 • Jobba med grundläggande versionshantering av kod genom exempelvis Git

Kompetenser:

 • Utveckla webbplatser med HTML, CSS och Javascript

Omfattning: 50 yrkeshögskolepoäng / 10 veckor

Frontendutveckling och UX

Denna kurs fördjupar den studerandes förståelse för och förmåga att utveckla frontend/gränssnitt för webbplatser och -applikationer. Kursen fördjupar förståelsen för Javascript i frontend och även förståelsen för tekniska aspekter av kringliggande områden såsom SEO, konverteringsoptimering/marknadsföring och användbarhet/tillgänglighet.

Kunskaper:

 • Avancerad Javascript i frontend utan ramverk/bibliotek (VanillaJS)
 • State management/Redux
 • Teknisk SEO-anpassning av webbplatser
 • Metadata för sociala medier och andra externa tjänster
 • Spårningskoder och händelsespårning på webbplatser
 • Användbarhet och användarvänlighet (UX)
 • Tillgänglighet på webbplatser och i annan digital kommunikation

Färdigheter:

 • Ta fram mockups och wireframes för webbgränssnitt
 • Bygga frontend för webbapplikationer med Javascript utan ramverk/bibliotek (VanillaJS)
 • Utveckla webbapplikationer med state management genom Redux
 • Implementera spårningskoder, händelsespårning och metadata för externa tjänster
 • Genomföra teknisk anpassning av webbplatser för att öka SEO
 • Granska en webbplats utifrån webbriktlinjerna och WCAG

Omfattning: 45 yrkeshögskolepoäng / 9 veckor

Backendutveckling och API:er

Denna kurs fördjupar den studerandes förståelse för och förmåga att utveckla backend för webbplatser och -applikationer. Kursen fördjupar förståelsen för Javascript i backend och även förståelsen för hur datalagring/databaser fungerar och implementeras samt hur data kan exponeras för frontend genom API:er.

Kunskaper:

 • Javascript i backend
 • Node.js
 • Express.js
 • Databaser – NoSQL- och SQL-baserade
 • API, REST och GraphQL

Färdigheter:

 • Utveckla backend för webbtjänster genom JavaScript
 • Ta fram arkitektur för datalagring/databaser och implementera dessa (både NoSQL- och SQL-baserade)
 • Konstruera ett API

Omfattning: 60 yrkeshögskolepoäng / 12 veckor

TypeScript

Genom denna kurs blir den studerande insatt i och van vid TypeScript-kod som under de senaste åren blivit ett populärt alternativ till att skriva ren Javascript. TypeScript ger den frivilliga funktionen att skriva statisk typning och bättre IntelliSense och autocomplete genom deklarationsfiler. TypeScript transkompilerar kod till Javascript med kompilatorn TSC för att skapa bättre och mer effektiv Javascriptkod.

Kunskaper:

 • TypeScript

Färdigheter:

 • Bygga enklare webbtjänster med TypeScript

Omfattning: 20 yrkeshögskolepoäng / 4 veckor

React

Denna kurs ger den studerande förståelse för och färdigheter i att utveckla applikationer med Javascriptramverket React.

Kunskaper:

 • Ramverket React

Färdigheter:

 • Utveckla webbtjänster med React som ramverk i Javascript

Omfattning: 35 yrkeshögskolepoäng / 7 veckor

Vue.js

Denna kurs ger den studerande förståelse för och färdigheter i att utveckla applikationer med Javascriptramverket Vue.js.

Kunskaper:

 • Ramverket Vue.js

Färdigheter:

 • Utveckla webbtjänster med Vue.js som ramverk i Javascript

Omfattning: 30 yrkeshögskolepoäng / 6 veckor

Projektmetodik och agila metoder

Denna kurs ger den studerande insikter i projektmetodik med betoning på agila metoder som är mest vanligt förekommande i branschen. Genom kursen tränar den studerande även på de aktiviteter och ansvar som finns inom ett agilt projekt och får förmågan att delta i projekt som drivs med agila metoder.

Kunskaper:

 • Projektledning och -styrning
 • Agila metoder med betoning på Kanban, Scrum och XP
 • Gruppdynamik

Färdigheter:

 • Delta i ett projekt som använder agila metoder för styrning av projektet

Omfattning: 25 yrkeshögskolepoäng / 5 veckor

Hosting, CI/CG och arbetsmetodik

En viktig del i arbetet för en fullstackutvecklare är att välja och använda olika typer av lösningar för implementation, sjösättning och hosting. Denna kurs ger den studerande en överblick över de vanligaste teknikerna som används idag och tränar upp förmågan att sätta sig in i dokumentationen för ett verktyg eller en plattform för att kunna använda den som en del av stacken i ett utvecklingsprojekt.

Kunskaper:

 • Hostinglösningar såsom AWS, Azure och Google Cloud
 • Serverless Framework
 • CI/CD pipeline
 • Jira
 • Docker
 • Avancerad användning av versionshantering med Git

Färdigheter:

 • Implementera och sjösätta webbtjänster skapade med Javascript i backend och frontend på olika typer av hostinglösningar och med olika verktyg såsom Jira och Docker
 • Använda avancerad funktionalitet i versionshantering med Git
 • Använda en CI/CD pipeline

Kompetenser:

 • Sätta sig in i dokumentation för en specifik stack i ett projekt för att sedan kunna implementera och sjösätta ny funktionalitet i det projektet

Omfattning: 25 yrkeshögskolepoäng / 5 veckor

LIA

LIA-perioden ska ge den studerande yrkesförberedande färdigheter genom att praktisera sina kunskaper och färdigheter i arbete. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper från utbildningen i branschanknutna projekt. Vid avslutad kurs ska den studerande ha praktiserat kunskaper och färdigheter som erhållits genom utbildningens kurser och genom det utveckla flera av de kompetenser som utbildningen har som mål. Den studerande skall efter avslutad kurs kunna verka i sin yrkesroll som JavaScript - utvecklare. 

Kursen ska inkludera utveckling med hjälp av HTML, CSS, JavaScript, databaser, API:er, integration mot externa tjänster, testning, samt övergripande förståelse för interaktionsdesign, DevOps och säkerhet. Den studerande kommer också ha praktiserat projektmetodik i arbetslivet, samt versionshantering i team.

Huvudsakligt innehåll:
– Yrkesrollens förutsättningar och krav
– Utvärdera sin egen insats i ett projekt
– Granska och utvärdera projektmetodiken inom en verksamhet
– Leverera och lansera ett skarpt webb-projekt

Omfattning: 110 Yh-poäng/ 22 veckor

Examensarbete

I slutet av utbildningen gör den studerande ett examensarbete som tränar den studerande i och påvisar den studerandes förmåga att både ta ansvar för ett helt projekt inom fullstackutveckling med Javascript och på att använda den kunskap och de
färdigheter som inhämtats under utbildningen. Den studerande lär sig även mer om informationsinhämtning och kan genom det fördjupa sig inom nya tekniker och områden för att nå projektets uppsatta mål. Delar av examensarbetet genomförs på engelska.

Kunskaper:
– Källkritik
– Informationsinhämtning/-sökning
– Kommunicera och presentera problemställningar och resultat yrkesmässigt på svenska såväl som engelska

Färdigheter:
– Söka och hämta in ny information och dokumentation med ett källkritiskt förhållningssätt

Kompetenser:
– Ta ansvar för ett fullständigt projekt inom fullstack 
– Utveckla robusta webbtjänster med JavaScript i frontend och backend. 

Omfattning: 20 Yh-poäng / 5 veckor

Studera hos oss

Ansökan är stängd för start HT23

Ansökan för start HT23 är stängd, vi öppnar ansökan för HT24 februari 2024. 

Förberedelser

1. Börja här

codecademy.com/catalog
Ett bra ställe att lära sig sin första HTML och CSS. Det är gratis dessutom! 

freecodecamp.org
En grundläggande introduktion som ger dig bra förutsättningar att börja på vår utbildning.

2. Fördjupa

webbriktlinjer.se
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

egghead.io
Egghead är en videolärplattform för att lära sig om olika tekniker, programm-eringsspråk m.m. Vi rekommenderar att börja kolla grunderna i HTML & CSS samt JavaScript, det kommer ge dig goda förutsättningar i samband med utbildningens början.

3. LÅT DIG INSPIRERAS

alistapart.com
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

smashingmagazine.com
Webbmagasin om webbdesign, utveckling, typografi, användbarhet m.m. Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

resilientwebdesign.com
Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

Är det här programmet rätt för dig?

Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst!

Footer background
Vill du jobba inom världens bästa bransch?

Hem

YH-Program

Om oss

Så ansöker du

Kontakt

Aktuellt

Integritetspolicy

Jobba hos oss

Kontakta oss:

Mail

info@chasacademy.se

Adress

Arenavägen 61

121 77 Johanneshov

FÖLJ OSS

Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155