YH-program

YH-program

Fullstack .NET

LÄR KÄNNA VÅRA PROGRAM

Fullstack .NET

Fullstack är en av marknadens mest eftertraktade roller just nu. Att vara fullstack innebär att du kan koda överallt tillsammans med specialister inom alla utvecklingsområden. Du känner dig hemma i databaser, servermiljö, frontend och backend. Under programmets gång finns det möjlighet att nischa sig så att du kommer ut i arbetslivet med ett starkare fokus på antingen backend eller frontend. .NET är det perfekta språket för att skapa spel och det används just nu i hela Stockholm just för den saken. Efter en .NET utbildning finns det stor möjlighet att jobba med alla stora applikationer vilket alla spel idag bygger på. 

Tillsammans med JavaScript är NET/C# – grunden i detta program – de två enskilda programmeringsspråk där efterfrågan väntas vara störst under kommande femårsperiod. .NET utvecklas av Microsoft och är snabbt, stabilt och högkvalitativt. Nyligen integrerades alla tekniker inom .NET Framework i .NET 5. Med detta öppnade Windows upp för att använda .NET i utvecklingen av alla typer av applikationer, bl.a servrar, webblösningar, native-appar, spel och IoT . Det finns även färdiga releaseplaner för .NET 6, 7 och 8, fram till 2027.

YH-POÄNG: 410

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm

TERMINSTART: September 2023

KAPACITET: 35 studerande 

Ikon för fullstack .net

Programmet

Under studierna på Fullstack .NET läser du kurserna parallellt. Kurserna vävs samman i projektarbeten både i grupp och individuellt, vilket förbereder dig väl inför en karriär i branschen.

 • Undervisning 4 dagar i veckan, varav 1-2 obligatoriska tillfällen på plats i skolan och resterande online därifrån du studerar som bäst.
 • Du har självklart alltid möjlighet att studera i lokalerna.
 • All distansundervisning streamas och spelas in.
 • Många jobbar vid sidan av sina studier för att få livet att gå ihop. Vår rekommendation är att inte jobba mer än 50% då programmen kräver heltidsstudier.

VAD BEHÖVER JAG?
Alla våra program kräver att du har en egen laptop som är max 8 år gammal, har 8 GB RAM och helst SSD.

BEHÖRIGHET

Du är behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
 • Du har grundläggande behörighet från gymnasium eller motsvarande eller motsvarande.
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.


SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
Ingen fara, då kan du söka genom Reell kompetens eller ta ett av
våra behörighetsprov. Om du uppnått den uppsatta gränsen för
provet kommer testet även att validera dina förkunskaper inom programmering 1.

URVALSTEST

När du söker till en utbildning och är behörig, kommer vi att kalla dig till urvalstest. Antagningen till våra program baseras på resultatet i urvalstestet, då poängen du får är de du ansöker med. Urvalstesten kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera test.

 Urvalstest för Fullstack .NET innehåller framförallt flervalsfrågor om HTML och CSS. Testet kan också innehålla frågor om logik och enklare JavaScript. Tips på förberedelser hittar du lite längre ner!

DATUM: Datum är ännu ej satt
TID: 120 Minuter
SPRÅK: Engelska
ORT: Stockholm

TESTA DINA KUNSKAPER

<div>Exempelfråga</div>

Which of the following selects all elements with the class footer that are inside of divs?

Klicka på ett svar för att se om du svarat rätt.

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Rätt svar, bra jobbat!

Fel svar, försök igen!

Kursplan

IT Tech and Operations

De studerande får lära sig grunderna inom IT och systemutveckling, de vanligaste teknikerna och yrkesroller i de större teknikstackarna med extra fördjupning inom C# och .NET-plattformens tillämpning och funktion inom IT-system och utvecklingsprojekt. Kursen går också igenom hur branschen ser ut och sätter sig in i de termer och den arbetsmetodik som används inom IT-branschen. De studerande blir även introducerade till den kommande yrkesrollen och deras vanligaste funktioner inom IT.

Kunskaper:
– om yrkesrollen fullstackutvecklares funktion inom webbutvecklingsprojekt och i linjeorganisationer
– om de vanligaste rollerna inom IT-branschen och vart roller i olika fall opererar i teknikstackarna
– om de mest använda teknikstackarna inom webbutveckling
– om hur ett modernt IT-system är uppbyggt inom de större teknikstackarna och större skillnader av användningsområden för olika teknikval
– om vanliga metoder inom systemutveckling såsom agil futveckling med Scrum samt kravspecificering samt dess koppling till webbutvecklarrollen
– om CD/CI samt dess anknytning till modern agil systemutveckling och fullstackutvecklarens roll i det avseendet.
– om hur C# och .NET används inom agil systemutveckling och webbutveckling

Omfattning: 10 Yh-poäng / 2 veckor

Webbteknik

Denna kurs ger den studerande kunskaper om webbteknik och webbutveckling. Genom kursen får den studerande en förståelse för datorkommunikation med betoning på webbens tekniker vilket ger en bra grund för kommande kurser.

Kunskaper:
– HTML
– CSS
– Javascript
– XML
– HTTP-protokollet
– OSI-modellen och datorkommunikation i allmänhet med fokus på webben
– Responsiv design och mobilanpassning
– Frontend och Backend
– Webbens tekniska uppbyggnad
– Prestanda på webbplatser

Omfattning: 10 Yh-poäng / 2 veckor

Backendutveckling och databaser

Kursen ger kunskaper och färdigheter i Backendutveckling med C# och databaser. Den studerande lär sig utveckla i C# och skapa och jobba med databaser. Den studerande kommer lära sig att utveckla webbapplikationer, samt designa den tekniska strukturen.

Kunskaper:
– Grundläggande säkerhet i C#
– API, REST, GraphQL samt SOAP
– SQL-baserade databaser
– Modellering med ER, EER och UML
– OBDC
– Azure Cloud Services
– TSCL
– Prestanda och lås i databaser

Färdigheter:
– Utveckla backend för webbtjänster i .NET
– Konstruera ett API och anropa externa APIer
– Ta fram arkitektur för datalagring/databaser och implementera dessa
– Anropa och använda databaser genom SQL och Stored Procedures

Omfattning: 40 Yh-poäng / 8 veckor

Frontendutveckling och UX

Denna kurs fördjupar den studerandes förståelse för och förmåga att utveckla frontend/gränssnitt för webbplatser och -applikationer. Kursen ger förståelsen för ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript och tillhörande tekniker och ramverk. Kursen ger även förståelsen för tekniska aspekter av kringliggande områden såsom SEO, konverteringsoptimering/marknadsföring och användbarhet/tillgänglighet.

Kunskaper:
– Avancerad JavaScript i frontend utan ramverk/bibliotek (VanillaJS)
– State management/Redux
– Kunskaper om vanligt förkommande CMS (baserade på .NET) och templatebyggande för dessa
– Blazor och Webbassembly
– Teknisk SEO-anpassning av webbplatser
– Metadata för sociala medier och andra externa tjänster
– Spårningskoder och händelsespårning på webbplatser
– Användbarhet och användarvänlighet (UX)
– Tillgänglighet på webbplatser och i annan digital kommunikation

Färdigheter:
– Ta fram mockups och wireframes för webbgränssnitt
– Utveckla frontend i ASP.NET
– Bygga frontend för webbapplikationer med Javascript utan ramverk/bibliotek (VanillaJS)
– Utveckla webbapplikationer med React och Redux
– Utveckla webbapplikationer med Angular
– Implementera spårningskoder, händelsespårning och metadata för externa tjänster
– Genomföra teknisk anpassning av webbplatser för att öka SEO
– Granska en webbplats utifrån webbriktlinjerna och WCAG
– Utveckla webbplatser med HTML & CSS inklusive enklare responsiv design
– Utveckla funktionalitet på webbplatser med egen, enklare JavaScript och genom att implementera färdiga JavaScriptlösningar
– Utvärdera prestandan på en webbplats och förstå de åtgärder som behöver genomföras för att öka prestandan
– Jobba med grundläggande versionshantering av kod genom exempelvis Git

Omfattning: 40 Yh-poäng / 8 veckor

Programmeringsmetodik och testning

Kursen ger den studerande kunskaper om och praktiska färdigheter i programmeringsmetodik. I introduceras lär den studerande sig att tillämpa metoder såsom testdriven utveckling, versionshantering, debugging m.m.

Den studerande lära sig om olika roller/resurser i utvecklingsprojekt och även i specifika webbutvecklingsprojekt. Detta inkluderar gemensamma arbetsflöden samt lämpliga verktyg och tekniker. Den studerande får också kunskap om
olika arbetsverktyg för utveckling, test och felsökning.

Kunskaper:
– Azure samt av Azure rekommenderade modeller för
programmeringsmetodik
– Benchmarking
– IOC (Inversion of control)
– Grundläggande deploy, testning och staging i Azure

Färdigheter:
– Avancerad användning av versionshantering med Git
– Tillämpa testdriven utveckling
– Använda en CI/CD pipeline

Omfattning: 25 Yh-poäng / 5 veckor

Projektmetodik och agila metoder

Denna kurs ger den studerande insikter i projektmetodik med betoning på agila metoder som är mest vanligt förekommande i branschen. Genom kursen tränar den studerande även på de aktiviteter och ansvar som finns inom ett agilt projekt och får förmågan att delta i projekt som drivs med agila metoder.

Kunskaper:
– Projektledning och -styrning
– Agila metoder med betoning på Kanban, Scrum och XP
– Ärende och avvikelsehantering
– CD/CI syfte och mål och koppling till agil utveckling
– Grunderna i testdriven utvecklings implementation i projektmetodiker
– Gruppdynamik

Färdigheter:
– Delta i ett projekt som använder agila metoder för styrning av
projektet

Omfattning: 25 Yh-poäng / 5 veckor

Programmering med C# och .NET

Denna kurs introducerar den studerande till programmering och mer specifikt programmeringspråken C# och .NET-miljön. Kursen sätter de grundläggande kunskaperna inom programmering och systemutveckling samtidigt som den ger en bra bas för kommande kurser. Kursen lär också de studerande att tillämpa programmeringsmönster, design patterns, för att strukturera upp programkod i nya och befintliga applikationer.

Kunskaper:
– Grunderna i programmering
– Programmering i C#
– Objektorientering
– Verktyg för utveckling i C#
– Versionshantering av kod
– Olika framework i C#
– Olika versioner av .NET
– Realtid/multitråding och asynkrona processer
– Grundläggande OOAD
– Tillämpbara programmeringsmönster inom OOAD såsom t.ex: Factory, Strategy, Observer, Singleton
– Klasser, arv, aggregering m.m. inom OOAD
– Informationsflödesdiagram

Färdigheter:
– Utveckla enklare programvara med C#
– Koppla programvara till relationsdatabaser och andra datakällor
– Jobba med grundläggande versionshantering av kod genom exempelvis Git

Omfattning: 50 Yh-poäng / 10 veckor

Avancerad fullstackutveckling

Denna kurs ger den studerande en fördjupad förståelse för utveckling genom hela stacken med både backend och frontend. Kursen behandlar också mer avancerade och nischade detaljer inom backend och frontend som exempelvis SEO-anpassning och prestandaoptimering.

Kunskaper:

 • Azure Cloud Services
 • T-SQL
 • Prestanda och lås i databaser
 • Hur microservices och assemblies kan dela in en applikation i mindre delar
 • Webbassembly
 • Spårningskoder och händelsespårning på webbplatser
 • Metadata för sociala medier och andra externa tjänster
 • Blazor och Razor
 • State management/Redux
 • Teknisk SEO-anpassning av webbplatser
 • Vanligt förekommande CMS (baserade på .NET) och templatebyggande för dessa

Färdigheter:

 • Driftsätta en webbapplikation i Microsoft Azure
 • Optimera för att förbättra prestanda i backend
 • Utveckla backend för webbtjänster i .NET på en avancerad nivå
 • Ta fram arkitektur för omfattande datalagring/databaser och implementera dessa
 • Konstruera ett avancerat API och anropa externa APIer
 • Utvärdera prestandan på en webbplats och förstå de åtgärder som behöver genomföras för att öka prestandan
 • Genomföra teknisk anpassning av webbplatser för att öka SEO
 • Utveckla avancerade webbapplikationer med något av marknadens vanligaste JS-ramverk
 • Implementera spårningskoder, händelsespårning och metadata för externa tjänster
 • Utveckla frontend i ASP.NET

Omfattning: 80 yh-poäng / 16 veckor

LIA

LIA-perioden ska ge den studerande yrkesförberedande färdigheter genom att praktisera sina kunskaper och färdigheter i arbete. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper från utbildningen i branschanknutna projekt. Vid avslutad kurs ska den studerande ha praktiserat kunskaper och färdigheter som erhållits genom utbildningens kurser och genom det utveckla flera av de kompetenser som utbildningen har som mål. Den studerande skall efter avslutad kurs kunna verka i sin yrkesroll som .NET-utvecklare.

Kursen ska inkludera utveckling med hjälp av .NET, HTML, CSS, JavaScript, databaser, API:er, integration mot externa tjänster, testning, samt övergripande förståelse för interaktionsdesign, DevOps och säkerhet. Den studerande
kommer också ha praktiserat projektmetodik i arbetslivet, samt versionshantering i team.

Huvudsakligt innehåll:
– Yrkesrollens förutsättningar och krav
– Utvärdera sin egen insats i ett projekt
– Granska och utvärdera projektmetodiken inom en verksamhet
– Leverera och lansera ett skarpt webb-projekt

Omfattning: 100 Yh-poäng/ 20 veckor

Examensarbete

I slutet av utbildningen gör den studerande ett examensarbete som tränar den studerande i och påvisar den studerandes förmåga att både ta ansvar för ett helt projekt inom fullstackutveckling med .NET och på att använda den kunskap och de
färdigheter som inhämtats under utbildningen. Den studerande lär sig även mer om informationsinhämtning och kan genom det fördjupa sig inom nya tekniker och områden för att nå projektets uppsatta mål. Delar av examensarbetet genomförs på engelska.

Kunskaper:
– Källkritik
– Informationsinhämtning/-sökning
– Kommunicera och presentera problemställningar och resultat yrkesmässigt på svenska såväl som engelska

Färdigheter:
– Söka och hämta in ny information och dokumentation med ett källkritiskt förhållningssätt

Kompetenser:
– Ta ansvar för ett fullständigt projekt inom fullstack .NET
– Utveckla robusta webbtjänster med .NET och kringliggande tekniker

Omfattning: 25 Yh-poäng / 5 veckor

Studera hos oss

Ansökan är stängd för start HT23

Ansökan för start HT23 är stängd, vi öppnar ansökan för HT24 februari 2024. 

Förberedelser

1. Börja här

codecademy.com/catalog
Ett bra ställe att lära sig sin första HTML och CSS. Det är gratis dessutom! 

freecodecamp.org
En grundläggande introduktion som ger dig bra förutsättningar att börja på vår utbildning.

2. Fördjupa

webbriktlinjer.se
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

egghead.io
Egghead är en videolärplattform för att lära sig om olika tekniker, programm-eringsspråk m.m. Vi rekommenderar att börja kolla grunderna i HTML & CSS samt JavaScript, det kommer ge dig goda förutsättningar i samband med utbildningens början.

3. LÅT DIG INSPIRERAS

alistapart.com
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

smashingmagazine.com
Webbmagasin om webbdesign, utveckling, typografi, användbarhet m.m. Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

resilientwebdesign.com
Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

Är det här programmet rätt för dig?

Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst!

Footer background
Vill du jobba inom världens bästa bransch?

Hem

YH-Program

Om oss

Så ansöker du

Kontakt

Aktuellt

Integritetspolicy

Jobba hos oss

Kontakta oss:

Mail

info@chasacademy.se

Adress

Arenavägen 61

121 77 Johanneshov

FÖLJ OSS

Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155