YH-program

YH-program

UX/UI-designer med frontendkompetens

LÄR KÄNNA VÅRA PROGRAM

UX/UI-designer med frontendkompetens

Användarcentrerad design är en av de mest efterfrågade it-kompetenserna. Det hänger starkt samman med den växande näthandeln, samhällets digitalisering och ökade krav på tillgänglighet på webben, då användargränssnittet är en av de viktigaste faktorerna för att nå målgrupper med en digital tjänst eller produkt. 

En UX/UI-designer med frontendkompetens har en kombination av specialiserade kunskaper inom design och designprocesser samt kunskaper om angränsande området programutveckling.

Under programmets två år kommer du därför att, utöver renodlat UX-kunnande, också ha färdigheter inom HTML/CSS och JavaScript, dvs. frontendutveckling. Det ger dig möjlighet att avgöra vilka lösningar som är möjliga att realisera i webbläsaren, underlättar kommunikationen med utvecklarna och kunskaper att bygga prototyper för att testa sin egen design. På arbetsmarknaden innebär det att designern kan göra enklare justeringar direkt i HTML/CSS och JavaScript och till och med bygga mindre webbprojekt själv.  

YH-POÄNG: 420

STUDIETAKT: 100%

STUDIEORT: Stockholm

TERMINSTART: September 2023

KAPACITET: 35 studerande 

ikon UX/UI-designer med frontendkompetens

Programmet

Under studierna på UX/UI-designer med frontendkompetens läser du kurserna parallellt. Kurserna vävs samman i projektarbeten både i grupp och individuellt, vilket förbereder dig väl inför en karriär i branschen.

 • Undervisning 4 dagar i veckan, varav 1-2 obligatoriska tillfällen på plats i skolan och resterande online därifrån du studerar som bäst.
 • Du har självklart alltid möjlighet att studera i lokalerna.
 • All distansundervisning streamas och spelas in.
 • Många jobbar vid sidan av sina studier för att få livet att gå ihop. Vår rekommendation är att inte jobba mer än 50% då programmen kräver heltidsstudier.


VAD BEHÖVER JAG?
Alla våra program kräver att du har en egen laptop som är max 8 år gammal, har 8 GB RAM och helst SSD.

BEHÖRIGHET

Du är behörig om du uppfyller följande krav:

 • Du har kunskaper i Svenska både i tal, skrift och förståelse. 
 • Du har grundläggande behörighet från gymnasium eller motsvarande eller motsvarande.
 • Särskilda krav:
  • Minst betyg E i Engelska 6/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Matematik 2/B, eller motsvarande.
  • Minst betyg E i Programmering 1, eller motsvarande.


SAKNAR DU NÅGON BEHÖRIGHET?
Ingen fara, då kan du söka genom Reell kompetens eller ta ett av
våra behörighetsprov. Om du uppnått den uppsatta gränsen för
provet kommer testet även att validera dina förkunskaper inom programmering 1.

ANTAGNINGSTEST

När du söker till en utbildning kommer vi att kalla dig till antagningstestet. Antagningen till våra program baseras på resultatet i antagningstestet, då poängen du får är de du ansöker med. Antagningstesten kan skilja sig beroende på vilken utbildning du söker, så söker du fler utbildningar kan du behöva göra flera test.
 Antagningstestet för UX/UI deigner med frontendkompetens innehåller framförallt flervalsfrågor om HTML och CSS. Testet kan också innehålla frågor om logik och enklare JavaScript. Tips på förberedelser hittar du lite längre ner!

DATUM: 17 - 31 maj
TID: 120 Minuter
SPRÅK: Engelska
ORT: Stockholm

TESTA DINA KUNSKAPER

<div>Exempelfråga</div>

Which of the following selects all elements with the class footer that are inside of divs?

Klicka på ett svar för att se om du svarat rätt.

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Fel svar, försök igen!

Rätt svar, bra jobbat!

Fel svar, försök igen!

Kursplan

Frontendutveckling i React

Med syfte att fördjupas i sin förmåga att kunna utveckla gränssnitt för både mobilapp och webb i ramverket ReactJS med fokus på användbarhet, tillgänglighet och vidareutvecklingsmöjligheter.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Bygga interaktiva webb- och mobilapplikationer i ReactJS
 • Utveckla med Javascript arkitektur av Reactbaserade appar
 • Bygga komponentbaserad applikation i React
 • Kunskaper i JSX
 • Bygga Hooks i React.
 • Kunskaper kring Routing och autentisering av användare
 • Färdigheter i metoder för hämtning av komponentdata och byggande av custom hooks
 • Hantering av undantag
 • Grundläggande kunskaper i hur ReactJS kan fungera i backendprogrammering

Omfattning: 50 yrkeshögskolepoäng / 10 veckor

Fördjupad interaktionsdesign med modellering och kravhantering med projektarbete

Syftet med kursen är att befästa och fördjupa de kunskaper om användarcentrerade metoder som grundlades i grundkursen i interaktionsdesign. Kunskaperna om effektkartläggning fördjupas och den studerande introduceras till målstyrning generellt.

Kursen ger fördjupad kunskap om user research och ett datadrivet arbetssätt samt kvalitativ och kvantitativ utvärdering.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Redogöra metoder för kravinsamling, kravdokumentation samt för kravhanteringsprocessen och vilka beröringspunkter den har med designprocessen.
 • Ha grundläggande kunskaper i kvalitetssäkring och i hur iterativ kravhantering bedrivs samt känna till vanliga mjukvaruverktyg för kravhantering.
 • Samla in, kartlägga och analysera användares behov och kontext samt sammanställa och visualisera resultaten.
 • Kunna definiera informationsstrukturen för ett gränssnitt, samt omsätta strukturen i faktiska navigationslösningar.
 • Kunna formulera och visualisera ett designkoncept med fokus på användarvänlighet.
 • Kunna använda användarcentrerade designmetoder och utvärderingsmetoder i olika skeden av en designprocess.
 • Estimera tidsåtgång för olika analysmetoder.
 • Följa upp effektmål och skapa relevanta nyckeltal.
 • Kunskaper inom digital tjänstedesign och processer för kund och användarsamverkan.
 • Färdigheter i att arrangera workshop med fiktiva beställare.
 • Färdigheter i effektkartläggning och effektmål
 • Kunskaper om WCAG och EN301549 och liknande riktlinjer.

Omfattning: 60 yrkeshögskolepoäng / 12 veckor

Grundläggande frontendprogrammering

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom frontendutveckling och att kunna bygga egna templates i befintliga CMS. Studenten får lära sig att anpassa GUI i Javascript, HTML och CSS.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Grunderna i Javascript- och HTML/CSS-programmering
 • Skapa sidor och bygga CMS-templates i HTML/CSS och Javascript.
 • Redogöra för krav på tillgänglighet och webb-standarder samt tillämpning av WCAG inom programmering.
 • Redogöra för hur API:er fungerar och skapas och ha färdigheter att presentera data från ett sådant i en webbapplikation
 • Ha kunskap om metoder för testning och när de tillämpas

Omfattning: 50 yrkeshögskolepoäng / 10 veckor

IT Tech and Operations

Den studerande får lära hur branschen ser ut och sätter sig in i de termer och den arbetsmetodik som används inom IT- branschen. De studerande blir även introducerade till den kommande yrkesrollen och deras vanligaste funktioner inom IT.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 • Förståelse för yrkesrollen UX/UI med Front End-kompetens.
 • Översiktlig kunskap av de vanligaste rollerna inom IT- branschen och vart roller i olika fall opererar i teknikstackarna.
 • Översiktlig kunskap av de mest använda teknikstackarna inom systemutveckling.
 • Kunskap om hur ett modernt IT-system är uppbyggt inom de större teknikstackarna och större skillnader av användningsområden för olika teknikval.
 • Orienterande kunskap om vanliga metoder inom systemutveckling såsom Agil utveckling med Scrum samt
 • Kravspecificering samt dess koppling till UX/UI med Front Endkompetens roll.
 • Grundläggande förståelse av CD/CI samt dess anknytning till modern agil systemutveckling och Apputvecklarens roll i det avseendet.
 • Grundläggande förståelse hur React används inom agil systemutveckling och automatiserade flöden.
 • Grundläggande förståelse hur React kan hjälpa inom skriptprogrammering, systemautomation, automatiserade testning och webbserverskriptning.

Omfattning: 10 yrkeshögskolepoäng / 2 veckor

UX/UI, interaktionsdesign med agilt arbetssätt

De studerande får kunskaper inom interaktionsdesign, användbarhet, tillgänglighet och informationsarkitektur samt dess betydelse för användarupplevelsen.

De studerande lär sig designprinciper för användbarhet samt grafisk framställan med användarna i fokus.

I kursen bearbetas även metoder för empirisk och kvalitativ analys av användbarhet. Stort fokus läggs också på hur samarbetet kring att ta fram krav sker i ett agilt team.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper och färdigheter i:

 • Interaktionsdesign och vilka faser som ingår i designprocessen.
 • Användbarhetsmål och upplevelsemål.
 • Metoder för datainsamling (kvalitativ research)
 • Krav på tillgänglighet inom design samt kunna söka upp och tillgodogöra sig ny kunskap från forskning, lagstiftare och branschstandarder.
 • Hantera användarcentrerade metoder, agila metoder och projektmodeller.
 • Kvalitativ och kvantitativ data-insamling och analys.
 • Att omsätta use case till wireframes, och sätta ihop dessa till en interaktiv prototyp.

Omfattning: 60 yrkeshögskolepoäng / 12 veckor

UI-design och grafisk formgivning

Syftet med kursen är att lära de studerande framtagandet av såväl raster- och vektorgrafik i syfte att underlätta skapandet av prototyper såväl som färdiga webbapplikationer.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • Ha kännedom om visuell design och kommunikation
 • Känna till och redogöra för vanliga designprinciper samt exemplifiera dessa.
 • Kunna skapa designlösningar med responsivitet i åtanke
 • Användande av design-programvaror för grafik UI-framställan
 • Ha färdigheter i att skapa Mockups samt Wireframes för kundsamverkan
 • Arbeta med bildbehandling och enklare redigering av film och animation
 • Skapa en Visual Guideline för ett fiktivt företag
 • Redogöra för god typografi för webb och Print

Omfattning: 40 yrkeshögskolepoäng / 8 veckor

LIA

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna verka i sin yrkesroll som UX-designer med Front End-kompetens. Den studerande skall ha fått insyn i vad det innebär att planera och genomföra ett UX-, eller/och ett Front End-projekt.

Under LIA 2 ska den studerande tillämpa och fördjupa mer avancerade kunskaper inom yrkesområdet, delvis under handledning och även till stor del målstyrt under eget ansvar.

Den studerande ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper att verka som teammedlem inom de praktiska och teoretiska områden som ingår i tillämpliga skolförlagda moment.

Omfattning: 120 yrkeshögskolepoäng / 24 veckor

Examensarbete

Den studerande ska enskilt eller i grupp genomföra ett projekt med sådan inriktning att de färdigheter och kunskaper som förvärvats under studietiden examineras.

Examensarbetet ska ge kompetens att självständigt slutföra ett förelagt projekt eller avgränsat delprojekt inom yrkesområdet.

Examensarbetets inriktning ska motsvara minst ett av programmets kompetensmål.

Examensarbetet ska kommuniceras skriftligt och muntligt. Delar av både den skriftliga och muntliga framställningen ska göras på engelska

Huvudsakligt innehåll:

 1. Rapportskrivning
 2. Muntlig presentation
 3. Identifiera, formulera, analysera och använda sig av informationssökning för att lösa problem
 4. Värdera information och metoder
 5. Tillämpa specialiserad kunskap
 6. Arbeta utifrån en projektstruktur
 7. Leverera ett projekt.

Omfattning: 30 yrkeshögskolepoäng / 6 veckor

Studera hos oss

Ansökan är stängd för start HT23

Ansökan för start HT23 är stängd, vi öppnar ansökan för HT24 februari 2024. 

Förberedelser

1. Börja här

figma.com
På programmet använder vi Figma för att göra wireframes, UI-skisser och sätta ihop prototyper. Det fungerar på alla operativsystem och är gratis!

freecodecamp.com
Grunderna i HTML, CSS och JavaScript som ger dig bra förutsättningar inför kursen i webbutveckling andra terminen.

2. Fördjupa

De 10 klassiska principerna för användargränssnitt

5 principer för visuell design
Lär dig designprinciper. Nielsen Norman Group har mängder av matnyttiga artiklar om UX, UI och användbarhet.


webbriktlinjer.se
En fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

3. LÅT DIG INSPIRERAS

alistapart.com
Webbriktlinjer är en fantastisk samling av riktlinjer och guider, samt information om tekniker som kan vägleda vid såväl design som implementation.

smashingmagazine.com
Webbmagasin om webbdesign, utveckling, typografi, användbarhet m.m. Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

resilientwebdesign.com
Både en onlinebok och en podcast. Om webbdesign.

Är det här programmet rätt för dig?

Att välja utbildning kan vara ett stort beslut. Har du svårt att veta vilken väg som är rätt för just dig? Gör vårt yrkestest för att se vilket av våra program som passar dig bäst!

Footer background
Vill du jobba inom världens bästa bransch?

Hem

YH-Program

Om oss

Så ansöker du

Kontakt

Aktuellt

Integritetspolicy

Jobba hos oss

Kontakta oss:

Mail

info@chasacademy.se

Adress

Arenavägen 61

121 77 Johanneshov

FÖLJ OSS

Logo for FacebookLogo for InstagramLogo for Youtube

UPPHOVSRÄTT © 2023 CHAS ACADEMY | ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | CHAS ACADEMY AV CHAS | ORG.NR: 556817-8155